Wednesday, 18/07/2018 - 00:00|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nông Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915 202 088
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lục Văn Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng Phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0962 555 998
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung nhà trường, công tác chuyên môn