Friday, 27/04/2018 - 07:25|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ma Thị Dư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Triệu Thị Chăm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Ơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Quách Văn Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: