Thứ hai, 08/03/2021 - 00:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT BỘC BỐ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TKB lần 5 (27-10-2012)

...
Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o B¾c K¹n THêI KHãA BIÓU LíP BUæI s¸ng - lÇn 5
Tr­êng THPT Béc Bè Häc kú I, N¨m häc 2012-2013, Thùc hiÖn tõ ngµy 22/10/2012
Lớp 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5
Thứ 2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
2 NN-Ph­¬ng TD-M¹nh VAN-Trang SINH-¸nh VAN-H.B»ng TOAN-TÊm HOA-ThuÇn LY-N.Chung KTCN-LuyÖn TOAN-L.Chung TOAN-Kú GDCD-Hu©n LY-Sinh TIN-LÖ TOAN-Thuû
3 VAN-H.B»ng GDCD-Hu©n VAN-Trang TIN-H»ng NN-Du VAN-Chiªm TOAN-TÊm TOAN-L.Chung SINH-Linh NN-ThÕ VAN-ThuËn NN-LiÔu HOA-ThuÇn TOAN-Kú TIN-LÖ
4 GDCD-Hu©n NN-Ph­¬ng DIA-Hoµi TD-M¹nh HOA-ChÝnh VAN-Chiªm SINH-Linh HOA-ThuÇn TOAN-L.Chung TIN-H»ng VAN-ThuËn TOAN-Thuû TOAN-Kú LY-Sinh KTCN-LuyÖn
5 GDQP-C.B»ng GDQP-C.B»ng GDQP-C.B»ng LY-N.Chung SINH-¸nh DIA-Hoµi GDCD-Hu©n NN-Du NN-ThÕ VAN-Chiªm HOA-ChÝnh VAN-ThuËn TIN-LÖ NN-Ph­¬ng NN-LiÔu
Thứ 3 1 TD-Viªn LY-Mai TD-M¹nh NN-Du TOAN-Thuû NN-ThÕ VAN-H.B»ng KTCN-LuyÖn TOAN-L.Chung SU-H×nh DIA-Dòng NN-LiÔu TOAN-Kú TIN-LÖ VAN-ThuËn
2 NN-Ph­¬ng DIA-Dòng KTNN-ThÇm VAN-H.B»ng NN-Du TOAN-TÊm NN-ThÕ VAN-Trang TD-M¹nh VAN-Chiªm NN-LiÔu TD-Viªn LY-Sinh TOAN-Kú VAN-ThuËn
3 LY-Mai NN-Ph­¬ng TOAN-L.Chung KTNN-ThÇm VAN-H.B»ng TD-M¹nh TOAN-TÊm VAN-Trang NN-ThÕ KTCN-LuyÖn LY-Sinh VAN-ThuËn VAN-Chiªm TD-Viªn TOAN-Thuû
4 TOAN-M.Huy VAN-Trang NN-Du TOAN-Thuû VAN-H.B»ng KTCN-LuyÖn TD-M¹nh TOAN-L.Chung SU-H×nh NN-ThÕ TOAN-Kú TIN-LÖ VAN-Chiªm NN-Ph­¬ng NN-LiÔu
5 KTNN-ThÇm TOAN-TuÊn TIN-LÖ GDQP-C.B»ng GDQP-C.B»ng VAN-Chiªm SU-H×nh NN-Du VAN-Trang TOAN-L.Chung VAN-ThuËn TOAN-Thuû NN-Ph­¬ng DIA-Dòng LY-Sinh
Thứ 4 1 DIA-Dòng TOAN-TuÊn NN-Du HOA-ChÝnh TIN-H»ng GDCD-Hu©n TD-M¹nh TOAN-L.Chung NN-ThÕ HOA-Ng«n TD-Viªn TOAN-Thuû TOAN-Kú SU-Q.Huy NN-LiÔu
2 TOAN-M.Huy SINH-Linh TD-M¹nh TIN-H»ng KTNN-ThÇm VAN-Chiªm TOAN-TÊm NN-Du HOA-Ng«n TOAN-L.Chung LY-Sinh TD-Viªn HOA-ThuÇn TOAN-Kú TOAN-Thuû
3 TD-Viªn KTNN-ThÇm TOAN-L.Chung TOAN-Thuû NN-Du HOA-ThuÇn VAN-H.B»ng VAN-Trang TD-M¹nh VAN-Chiªm TOAN-Kú LY-Sinh SU-Q.Huy HOA-ChÝnh GDCD-Hu©n
4 HOA-ChÝnh TIN-H»ng HOA-Ng«n NN-Du GDCD-Hu©n NN-ThÕ VAN-H.B»ng VAN-Trang TOAN-L.Chung TD-M¹nh NN-LiÔu DIA-Dòng VAN-Chiªm LY-Sinh SU-Q.Huy
5 TIN-H»ng HOA-Ng«n GDCD-Hu©n VAN-H.B»ng TOAN-Thuû TOAN-TÊm NN-ThÕ HOA-ThuÇn VAN-Trang SINH-Linh SU-Q.Huy NN-LiÔu DIA-Dòng VAN-Chiªm HOA-ChÝnh
Thứ 5 1 TOAN-M.Huy LY-Mai DIA-Hoµi TD-M¹nh NN-Du NN-ThÕ VAN-H.B»ng GDCD-Hu©n TOAN-L.Chung HOA-Ng«n NN-LiÔu TOAN-Thuû KTCN-LuyÖn SINH-¸nh VAN-ThuËn
2 LY-Mai VAN-Trang LY-N.Chung NN-Du TD-Viªn VAN-Chiªm HOA-ThuÇn TD-M¹nh HOA-Ng«n TOAN-L.Chung VAN-ThuËn NN-LiÔu TIN-LÖ HOA-ChÝnh SINH-¸nh
3 NN-Ph­¬ng VAN-Trang TOAN-L.Chung TOAN-Thuû VAN-H.B»ng HOA-ThuÇn LY-N.Chung DIA-Hoµi LY-Mai TD-M¹nh KTCN-LuyÖn TIN-LÖ TD-Viªn VAN-Chiªm LY-Sinh
4 VAN-H.B»ng TOAN-TuÊn NN-Du GDCD-Hu©n TOAN-Thuû LY-N.Chung TOAN-TÊm TOAN-L.Chung VAN-Trang NN-ThÕ TIN-LÖ LY-Sinh NN-Ph­¬ng VAN-Chiªm HOA-ChÝnh
5 VAN-H.B»ng HOA-Ng«n TIN-LÖ DIA-Hoµi LY-N.Chung TOAN-TÊm NN-ThÕ HOA-ThuÇn GDCD-Hu©n LY-Mai HOA-ChÝnh SINH-¸nh VAN-Chiªm NN-Ph­¬ng TOAN-Thuû
Thứ 6 1 TOAN-M.Huy TOAN-TuÊn HOA-Ng«n NN-Du HOA-ChÝnh SU-H×nh DIA-Hoµi TD-M¹nh TOAN-L.Chung NN-ThÕ NN-LiÔu SU-Q.Huy TD-Viªn TOAN-Kú TOAN-Thuû
2 VAN-H.B»ng HOA-Ng«n LY-N.Chung TOAN-Thuû SU-H×nh TD-M¹nh TIN-H»ng NN-Du DIA-Hoµi TOAN-L.Chung SU-Q.Huy VAN-ThuËn GDCD-Hu©n VAN-Chiªm TD-Viªn
3 HOA-ChÝnh NN-Ph­¬ng TOAN-L.Chung VAN-H.B»ng TIN-H»ng NN-ThÕ LY-N.Chung SINH-Linh VAN-Trang VAN-Chiªm TOAN-Kú VAN-ThuËn SINH-¸nh GDCD-Hu©n NN-LiÔu
4 TIN-H»ng TD-M¹nh SU-H×nh VAN-H.B»ng TOAN-Thuû LY-N.Chung NN-ThÕ TOAN-L.Chung VAN-Trang VAN-Chiªm GDCD-Hu©n HOA-ChÝnh NN-Ph­¬ng TD-Viªn SU-Q.Huy
5 SINH-Linh VAN-Trang NN-Du HOA-ChÝnh DIA-Hoµi TIN-H»ng VAN-H.B»ng SU-H×nh NN-ThÕ GDCD-Hu©n SINH-¸nh TOAN-Thuû TOAN-Kú NN-Ph­¬ng VAN-ThuËn
Thứ 7 1 NN-Ph­¬ng DIA-Dòng HOA-Ng«n SU-H×nh LY-N.Chung TOAN-TÊm KTCN-LuyÖn TIN-H»ng LY-Mai DIA-Hoµi TD-Viªn HOA-ChÝnh SU-Q.Huy TOAN-Kú TIN-LÖ
2 HOA-ChÝnh SU-H×nh SINH-Linh LY-N.Chung DIA-Hoµi HOA-ThuÇn TOAN-TÊm VAN-Trang TIN-H»ng HOA-Ng«n TIN-LÖ KTCN-LuyÖn TOAN-Kú SU-Q.Huy DIA-Dòng
3 DIA-Dòng TIN-H»ng VAN-Trang DIA-Hoµi HOA-ChÝnh SINH-Linh HOA-ThuÇn LY-N.Chung HOA-Ng«n LY-Mai TOAN-Kú SU-Q.Huy NN-Ph­¬ng KTCN-LuyÖn TD-Viªn
4 SU-H×nh NN-Ph­¬ng VAN-Trang HOA-ChÝnh TD-Viªn SH-H»ng SH-TÊm SH-N.Chung SH-Hoµi SH-Mai SH-Kú SH-Q.Huy SH-ThuÇn SH-Dòng SH-LuyÖn
5 SH-Linh SH-Ng«n SH-LÖ SH-H×nh SH-Viªn
KT. HiÖu tr­ëng
PHÓ HiÖu tr­ëng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết